Beredskabsplan

Beredskabsplan

Nyheder

Nyheder

Find de seneste opdateringer og nyheder  på  linket

Kontakt

Højdevangs Allé 5, 2300 København S

bestyrelsen@sbhojdevangen.dk

S/B Højdevangen har en beredskabsplan, som skal reducere skader på personer, ejendommen og værdier ved ulykker og katastrofer. Den er et stykke værktøj, som giver retningslinjer for, hvordan alarmering og evakuering skal foregå – og hvordan beboerne skal håndtere en ulykkessituation eller anden begivenhed.


Planens formål og anvendelse


Formålet med beredskabsplanen er at skabe grundlaget for beboernes indsats med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendommen og værdier i øvrigt. Målet er også at sikre en ekstraordinær indsats, hvis der opstår problemer af en karakter, som ligger uden for dagligdags almindelige hændelser. Planen giver retningslinjer for, hvordan beredskabet skal forholde sig i en akut situation.


Planen er udleveret til alle siddende bestyrelsesmedlemmer, udvalgte beboere, viceværten og kan findes i vores administrative lokale..


Bestyrelsen og viceværten er ansvarlige for revision og udarbejdelse af planen.


Det er næstformandens ansvar, at alle i beredskabet kender planen og er i stand til at handle efter den.


Planen revideres en gang årligt.


Planen omfatter vand, brand, gas, strøm (el), tv, stormskade, vandforurening, miljøskader, akut problemer med psykisk syge beboere og mistanke om dødsfald. Under disse punkter er der yderligere underinddelinger.


Nedenstående er uddrag af beredskabsplanen og planen ersåledes ikke udtømmende.


Alle involverede har en komplet beredskabsplan.


VAND:


Oversvømmelser af større dimensioner, hvor der kommer mere end 1 cm vandpytter i kælder:


Kontakt viceværter


Kontakt bestyrelsen, hvis det ikke er muligt at få kontakt til viceværten, som kan hjælpe.


Når kloakservice firma er ankommet, kan de overtage oprydningsarbejdet.


Sprængte vandrør i stigestrenge (lodrette rør i opgange – både varmerør og brugsvand):


Kontakt viceværter


Kontakt bestyrelsen, hvis det ikke er muligt at få kontakt til viceværten, som kan hjælpe.


Sprængte vandrør i kældre og på lofter:


Kontakt viceværter


Kontakt bestyrelsen, hvis det ikke er muligt at få kontakt til viceværten, som kan hjælpe.


Stoppet afløb i badeværelse:


Ved tilstoppet afløb skal yderligere vandtilførsel STOPPES STRAKS. Dvs. at vandhaner lukkes, og der må ikke trækkes ud i toiletter


Når vandet er sivet ud igennem tilstoppet afløb, skal rist tages af og afløbslås tages op og tømmes (vil i 90 procent af tilfældene være årsagen til overløb)


Stoppet faldstamme – så afløb løber over (ofte i stueetagen):


Hvis der kommer vand op af afløbsrist, uden der er vandtilførsel fra den pågældende lejlighed, kan det skyldes, at selve faldstammen er stoppet (evt. i bunden af fx nedfaldene kalkrester eller ble mv.). Al yderligere vandtilførsel STOPPES STRAKS. Dvs. at vandhaner lukkes, og der må ikke trækkes ud i toiletter i HELE den side af opgangen, hvor problemet er OG i lejligheder i nabo opgangen, som ligger op til den aktuelle lejlighed med problemer. Dvs. at alle lejligheder i opgangen (og evt. naboopgang) skal informeres strakt. Dette gøres ved at kontakte alle beboere i de aktuelle lejligheder ved at banke på døre


Vand igennem tag:


Utæthed lokaliseres på loftet


Når rum er åbnet, placeres spand på gulvet for at forhindre vandet i at kommet ned i etageadskillelsen.


Der ringes til viceværter og fortælles om vandgennemtrængningen og viceværterne koordinerer senere udbedring af taget med håndværker.


BRAND


Ring ALTID 112.


Sørg for, at brandvæsnet bliver modtaget korrekt.


En lejlighed


Forsøg at advare omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt


Luk alle døre og vinduer, indtil brandvæsnet er ankommet


HUSK liv kommer FØRST – leg ikke helt.


En eller flere opgange:


Ring ALTID 112


Forsøg at advare omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt


Luk alle døre og vinduer, indtil brandvæsnet er ankommet.


Kældre eller lofter:


Ring ALTID 112


Forsøg at advare omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt


Luk alle døre og vinduer, indtil brandvæsnet er ankommet.


Eksterne bygninger eller tilknyttede lokaler:


Ring ALTID 112 og hold folk væk fra brandstedet.


GAS: BRUG ALDRIG DØRTELEFON


Gasudslip i lejlighed eller flere opgange:


Forsøg at lukke for kilde til udslip. ( Gasmåler i lejligheden.)


Luk alle døre og vinduer op, og advar omkringliggende lejligheder


Omkringliggende lejligheder SKAL lukke for gasmåler i lejlighed.


Eksplosion af utæt ledning:


Ring 112


Advar omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt.


STRØMSVIGT:


I en lejlighed:


Undersøg om der er strøm i de omkringliggende lejligheder / opgange


Tjek HPFI-relæ og sikringer


Undersøg om der er strøm hos nabo og underbo


Kontakt viceværten


Kontakt bestyrelsen, hvis det ikke er muligt at få kontakt til viceværten, som kan hjælpe.


En eller flere opgange:


Kontakt viceværten


Kontakt bestyrelsen, hvis det ikke er muligt at få kontakt til viceværten, som kan hjælpe.


Hel blok:


Kontakt viceværten


Kontakt bestyrelsen, hvis det ikke er muligt at få kontakt til viceværten, som kan hjælpe.


Hele ejendommen:


Kontakt viceværter


Kontakt bestyrelsen, hvis det ikke er muligt at få kontakt til viceværten, som kan hjælpe.


TV-signal og internet nedbrud:


Generelt er leverandørerne opmærksomme på større nedbrud, da anlægget bliver overvåget. Se eventuelle driftforstyrelser her


Opkald til Yousee bør foretages af et bestyrelsesmedlem.